Spotkanie z notariuszem – wymagane dokumenty

Do kancelarii notarialnych zwracamy się o pomoc w celu przeprowadzania określonych czynności prawnych. Notariusz zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, testamentów oraz odpisów, wypisów i wyciągów dokumentów. Wykonanie czynności notarialnych wiąże się z koniecznością przygotowania przez Klienta odpowiednich dokumentów. Radzimy, jak dokumenty należy ze sobą zabrać, planując wizytę w kancelarii notarialnej. Szczegółowe wskazówki znajdą Państwo poniżej.

biuro notariusz Pędracki
Jeżeli chcą Państwo...

Wybierz temat spotkania, kliknij w poniższe sugestie

Przede wszystkim musicie Państwo posiadać odpis zwykły z księgi wieczystej oraz podstawę nabycia działki, czyli jeden z wymienionych poniżej dokumentów:
 • Wypis aktu notarialnego zawartej umowy sprzedaży albo darowizny,
 • Prawomocna decyzja sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • Akt, który potwierdzi dziedziczenie (w przypadku spadkobrania albo darowizny, która miała miejsca po 1 stycznia 2017 roku powinno zostać dostarczone także zaświadczenie US o tym, że spadkobiercy wywiązali się z podatkowego obowiązku).
Ponadto, konieczne będą dane osobowe zarówno strony kupującej, jak i sprzedającej, oraz obdarowanych (imię, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, PESEL, NIP, aktualny adres zameldowania oraz numer dowodu osobistego / paszportu). Jeżeli w transakcji uczestniczy firma, to niezbędny jest jej numer KRS, REGON i NIP. Nie można także zapomnieć o takich składowych jak:
 • Numer konta bankowego,
 • Cena sprzedaży, która jest jednocześnie wartością rynkową działki,
 • Warunki oraz dokładna data wydania działki,
 • Dowód na opłacenie podatku od nieruchomości albo uregulowanie opłat za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • Stosowny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nt. przeznaczenia danego gruntu lub poświadczenie braku albo decyzja o warunkach zabudowy, Odpowiedni wypis z rejestru gruntów, skompletowany razem z wyrysem z mapy ewidencyjnej (potrzebne, gdy działka będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej),
 • Decyzja, która ostatecznie potwierdza ustalony podział nieruchomości,
 • zaświadczenie opisana nieruchomość nie została objęta uproszczonym planem urządzania lasu oraz decyzją wynikającą z art. 19 ustawy o lasach oraz informacja że nieruchomości nie wyznaczono obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji ani Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 8 o rewitalizacji.
Potrzebny będzie nie tylko numer księgi wieczystej, ale również podstawa nabycia danego lokalu, którą będzie jeden z wymienionych dokumentów:
 • Wypis aktu notarialnego zawartej umowy sprzedaży albo darowizny,
 • Prawomocna decyzja sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • Akt, który potwierdzi dziedziczenie (w przypadku spadkobrania albo darowizny, która miała miejsca po 1 stycznia 2017 roku powinno zostać dostarczone także zaświadczenie US o tym, że spadkobiercy wywiązali się z podatkowego obowiązku).
Dodatkowo, należy dostarczyć szczegółowe dane osobowe nie tylko kupujących oraz sprzedających, ale również osób obdarowanych – imiona, nazwiska, PESEL, NIP, obecny adres zameldowania, numer dowodu osobistego, a w przypadku jego braku – paszportu, stan cywilny i imiona rodziców. Jeżeli stroną w całym działaniu będzie firma, niezbędne będą jej numery KRS, REGON i NIP. By skompletować dokumentację, potrzebna będzie jeszcze wartość rynkowa lokalu, warunki i precyzyjna data jego wydania, a także numer konta bankowego.
W przypadku chęci sprzedaży lokalu z ustanowionym prawem własnościowym do niego, potrzebne będzie na pewno zaświadczenie ze spółdzielni o tym, że przysługuje Państwu prawo do lokalu, a także podstawa nabycia, którą jest jeden z wymienionych poniżej dokumentów:
 • Wypis aktu notarialnego zawartej umowy sprzedaży albo darowizny,
 • Prawomocna decyzja sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • Akt, który potwierdzi dziedziczenie (w przypadku spadkobrania albo darowizny, która miała miejsca po 1 stycznia 2017 roku powinno zostać dostarczone także zaświadczenie US o tym, że spadkobiercy wywiązali się z podatkowego obowiązku).
Nieodzowny będzie numer z księgi wieczystej (jeżeli oczywiście została ona założona), dane osobowe osób kupujących i sprzedających (imiona, nazwiska, imiona rodziców, aktualny adres zameldowania, PESEL, NIP, numer dowodu osobistego lub paszportu, a także stan cywilny), a także, jeżeli w grę wchodzą firmy – numer KRS, REGON, NIP. Uzupełnieniem potrzebnych elementów będzie wartość rynkowa lokalu (czyli cena jego sprzedaży), warunki oraz data jego wydania, a także numer konta bankowego.
Niezbędne w takim przypadku są jedynie dane osoby sporządzającej testament (imiona, nazwisko, obecny adres zameldowania, PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, imiona rodziców, stan cywilny, a także data urodzenia) i osoby, która jest powoływana do spadku (imiona, nazwisko, PESEL, obecny adres zameldowania, data urodzenia oraz imiona rodziców).
W przypadku chęci wystawienia pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości notariusz potrzebuje danych mocodawcy (imienia, nazwiska, imion jego rodziców, stanu cywilnego, numeru dowodu osobistego, a w przypadku jego braku paszportu, PESEL, NIP i aktualnego adres zameldowania) oraz danych pełnomocnika (imienia, nazwiska, imion jego rodziców, PESEL i obecnego adresu zameldowania). Uzupełnieniem tych dokumentów będzie opis nieruchomości, a najlepiej, gdyby był to numer z księgi wieczystej.
W przypadku chęci sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, niezbędny będzie akt zgonu spadkodawcy, jego testament (o ile został sporządzony) i PESEL, a także akt stanu cywilnego spadkobierców (mowa tutaj o aktach urodzenia lub aktach małżeństwa w przypadku kobiet zamężnych).
W przypadku sporządzania umowy majątkowej małżeńskiej (w tym np. intercyzy) konieczny będzie odpis skrócony aktu małżeństwa, a także dane osobowe obojga małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania).
Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego jest wymagane, jeżeli zbywaca nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności dokonanej po 1 stycznia 2007 roku; przy czym zaświadczenie z urzędu skarbowego, odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia, zawsze jest wymagane. Jeżeli notariusz po wglądzie do księgi wieczystej stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia, wówczas zażąda takiego zaświadczenia. Jeżeli zbywca zgubi lub nie znajdzie w posiadanych dokumentach odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, to przed udaniem się do urzędu skarbowego będzie musiał zamówić taki odpis w sądzie cywilnym, gdzie toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Zaświadczenie z urzędu skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie. Dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu przed zawarciem aktu - umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal, a się nie wymeldowały, a procedura ta jest dość długotrwała. Z samych względów formalnych wymeldowanie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy. Jeśli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych - jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.

 

Siedziba kancelarii mieści się w Rybniku. Do współpracy zapraszamy też klientów z pobliskich miejscowości – Żor, Pszowa, Czerwionki, wielu innych.

Kontakt:

Nawiązanie współpracy z rejentem

W celu umówienia się na spotkanie z rejentem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Parking znajduje się naprzeciwko kancelarii, obok dworca PKP.